Kdz.29.(127-128)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kdz.29.(127-128)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Pīcu bruoļu muosa beja, Picu brolu mosa bieja, Pięciu braci siostra byłam,
2 Pa pyuram reitu mola, Pa pyŭram rejtu moła, Po purze rano mełłam,
3 Ej mameņ, pazaver, Ej mamień, pazawier, Idź manusiu, zobacz
4 Kū dora myusu maliejeņa? Ku dora myŭsu maljejenia? Co robi nasza młynareczka?
5 Nūīt muote, atīt muote, Nu-it motia, at-it motia, Idzie matka, przychodzi matka
6 Asarenis slauceidama Asarenis słaŭciejdama Łezki obcierając,
7 Vaļā durovys, vaļā lūgi, Wala durowys, wala ługi, Wolne drzwi, wolne okna
8 Naryudz [naryuc] vaira dziernovenis! Na-ryudz wajra dziernowienis! Nie huczą więcej żarneczka!
9 Celitēs buoleleni, aunytēs zuobokūs, Cielitiaś boleleni, aŭnytas zobokus, Wstawajcie braciszkowie, obuwajcie buty,
10 Veļcit lobas kažūcenis, Wielcit łobas każucienis, Wdziejcie ddbre kożuszki,
11 Sicit caune capureitis, Sicit caŭnia capuriejtis, Włóżcie kunowe czapeczki,
12 Sadluoit jiudzit kumelenis, Sadłoit jiudzit kumielenis, Siodłajcie, zaprzęgajcie koników,
13 Sīnit zaļas zūbynenis, Sinit zalas zubynienis, Przywlązujcie zielone pałaszyki!
14 Braucit bruoli vīnu symtu, Braŭcit broli winu symtu, Jedźcie bracia jedną setkę,
15 Dabraucit aukstā [augstā] kolnā, Da-braŭcit aŭksta kołna, Dojedziecie do wysokiej góry,
16 Auksta [augsta] kolna maleņā Aŭksta kołna malenia Na wysokiej góry brzeżku,
17 Trej deveņu [trejdeveņu] spēļnīceņu Trej diewieniu śpielnicieniu Trzy dziewięć grajków.
18 Dīvs paleidzi, spēļnīceni, Diŭs palejdzi, śpielnicieni, Boże dopomóż, grajkowie,
19 Pret kuo jius spēlējot? Pret kô jiŭs śpielejot? Przed kogo wy gracie?
20 Pret tū muosu spēlējom, Pret tu mosu śpielejom, Przed tą siostrą gramy,
21 Kur šūnakti cauru vede, Kur szunakti caŭru wiedia, Którą dziś w nocy przewozili,
22 Sorkons rūžu vaiņuceņč [vaiņuceņš]. Sorkons rużu wajniucieńcz. W szerwonym z róż wianeczku.
23 Braucit bruoli ūtru symtu Braŭcit broli utru symtu Jedźcie bracia drugą setkę,
24 Dabraucit aukstu [augstu] sātu, Da-braŭcit aŭkstu satu, Dojedziecie do wysokiej chaty,
25 Vyss apleik ūšy [ūši], kļovi, Wyss aplejk uszy, klowi, Wszędzie w koło jasiony, klony,
26 Wysi vuorti atslādzos, Wysi worti atsładzos, Wszystkie wrota odemknęli się,
27 Izīt divi jauni puiši, Iz-it diwi jaŭni pujszi, Wychodzą dwa młode chłopcy
28 Sudabreņa zuobokim, Sudabrienia zobokim, W srebrnych butach
29 Izīt divi jaunas meitas Iz-it diwi jaŭnas miejtas Wychodzą dwie młode dziewczyny
30 Ar vyzuļu vaiņukim. Ar wyzulu wajniukim. W świecących wiankach,
31 Īvad myusus ustabā, I-wad myŭsus ustabâ, Wprowadzają nas do chaty,
32 Kumeleņus stajetī, Kumielenius stajetî, Koników do stajni,
33 Paceļ myusim līpa goldu, Paciel myŭsim lipa gołdu, Przzsuwają nam lipowy stół,
34 Pakluoj boltu paladzeņu Pakłoj bołtu paładzieniu Przykrywają bialem prześcieradłem,
35 Pīlīk boltu bičereišu, Pilik bołtu biczeriejszu, Stawią białe kieliszki
36 Kai muosenis mīleigas Kaj mosienis milejgas Jak siostrzyczki najmilsze
37 Ak, tu munu mīlu muoseņ, Ak, tu munu miłu mosień, Ach ty moja miła siostrzyczko
38 Kai tu tyki šeizemē? Kaj tu tyki szej-ziamia? Jak ty trafiłaś do tej ziemi?
39 Es na zynu [nazynu] mīls bruoleits, Eś na zynu miłś brolejts, Ja nie wiem miły braciszku,
40 Kai es tyku šei zemē? Kaj eś tyku szej ziamia? Jak ja trafiłam do tej ziemi?
41 Nūnes munai mameņai Nuniaś munaj mamieniaj Zanieś mojej mamusi
42 Symtu lobu vakareņu, Symtu łobu wakareniu, Sto pozdrowień (dobry wieczór),
43 Ūtru symtu tāteitem Utru symtu tatiejtiam Drugą setkę tatusiowi
44 Par šyupeļa kuorumeņu Par szyŭpiela korumieniu Za kołyski powieszenie,
45 Trešu jaunim buolenim, Treszu jaŭnim bolenim, Trzecią młodszemu braciszkowi
46 Par leikstinis cārtumeņu, Par lejkstinis cartumieniu, Za polenia wyrąbanie,
47 Mozuokai muoseņai Mozokaj mosieniaj Młodszej siostrzyczce
48 Zaļu zīdu vaiņuceņu! Zalu zidu wajniucieniu! Zielony z kwiatów wianuszek!