Kdz.30.(128-129)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kdz.30.(128-129)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Doncuoju, spēlēju, vysu cauru nakti Doncoju, śpieleju, wysu caŭru nakti Tańczyłem, bawiłem się przez całą noc
2 Ar tū vīnu jaunu meitu, Ar tu winu jaŭnu miejtu, Z tą jedną młodą dziewczyną,
3 Jau tei spēle dreiž pa golam [pagolam], Jaŭ tiej śpiela drejż pa gołam, Już tej zabawie prędko koniec,
4 Īsuok viņa rauduot Isok winia raŭdot’ Zaczyna ona płakać,
5 Naraud munu mīlu sirgsneņ, Na-raŭd’ munu miłu sirgśnień, Nie płacz moje miłe serduszko,
6 Es tev labi aizmoksuošu, Eś tieu łabi ajzmoksoszu, Ja tobie dobrze zapłacę,
7 Dūšu treju symtu daļderu, Duszu treju symtu daldieru, Dam trzy setki talarów,
8 Dūšu sovu jaunu buoleņu! Duszu soŭu jaŭnu boleniu! Dam swego młodszego brata!
9 Na gribu [nagribu] es tovu treju symtu daļderu, Na gribu eś toŭu treju symtu daldieru, Nie chcę ja twoich trzech setek talarów,
10 Na gribu [nagribu] es tovu jaunu buoleņu! Na gribu eś toŭu jaŭnu boleniu! Nie chcę twego młodszego braciszka,
11 Ir man pošai eisty buoleleni, Ir mań poszaj ejsty boleleni, Są u mnie samej rodzeni braciszkowie,
12 Ir maņ stalī bāri kumeleni, Ir mań stali bari kumieleni, Są u mnie w stajni gniade koniki,
13 Tūs es jiudzu, doncynuoju, Tus eś jiŭdzu, doncynoju, Te ja zaprzęgałam, przejeżdżałam,
14 Tim nešu auzeņu pasejuodama Tim nieszu aŭzieniu pasiejodama Tym nosiłam owiesek posiawszy
15 Tim nešu jiudisneni nu olūta, Tim nieszu jiŭdiśnieni nu ołuta, Tym nosiłam wodeczkę ze źródła,
16 Taisu vīteņu nu rudzu zīdeņu, Tajsu witieniu nu rudzu zidieniu, Ścielę pościółkę z żytnich kwiateczków,
17 Taisu tiļteņu nu rudzu lokstu, Tajsu tiltieniu nu rudzu łokstu, Robię mostek z żytnich ździebełek,
18 Tī juoja tautys, tī buoleleni, Ti joja taŭtys, ti boleleni, Tam jechali kawalerowie, tam braciszkowie,
19 Tī munu pyureņu nūrytynuoja, Ti munu pyŭreniu nu-rytynoja, Tam moje wiano spuścili,
20 Tī mani pošu nūvyzynuoja! Ti mani poszu nu-wyzynoja! Tam mnie samą przewieźli.