Kdz.32. (129-130)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kdz.32. (129-130)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Kur tu skrīsi, vanadzeņ, Kur tu skrisi, wanadzień, Gdzie ty lecisz, ptaszku,
2 Ar tim voska spuornenim? Ar tim woska spornienim? (Z) Temi żółtemi skrzydełkami?
3 Skrīšu līpys pazavārtu, Skriszu lipys pazawartu, Polecę lipy zobaczyć
4 Voi jei gara izauguse? Woj jej gara iz-aŭgusia? Czy ona duża wyrosłszy?
5 Šmuidra, gara iz auguse [izauguse], Szmujdra, gara iz aŭgusia, Smukła, duża wyrosłszy,
6 Zori leika Daugovā, Zori lejka Daŭgowâ, Gałęzie chylą się do Dźwiny,
7 Kur ir sausa, šmuka vīta, Kur ir saŭsa, szmuka wita, Gdzie jest suche, ładne miejsce,
8 Tī aug zalta purineņa, Ti aŭg załta purinienia, Tam rośnie złota majóweczka,
9 Nūruovuse purineņu, Nurowusia purinieniu, Zerwawszy majóweczkę,
10 Veju zaltu vaiņuceņu, Wieju załtu wajniucieniu, Splatam złoty wianuszek,
11 Atskrīdami cīma puiši, Atskrijdami cima pujszi, Przylatując obce chłopcy,
12 Nūraun munu vaiņuceņu. Nu-raŭn munu wajniucieniu. Porywają mój wianuszek.