Kdz.33.(130)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kdz.33.(130)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Daugaveņa, Daugaveņa, Daŭgawienia, Daŭgawienia, Dźwineczko, Dźwineczko,
2 Cytā vītā izsaluse, Cyta wita izsałusia, W jednem miejscu odmarznąwszy,
3 Cytā vītā nūsaluse, Cyta wita nusałusia, W innem miejscu zamarznąwszy,
4 Kurā vītā izsaluse, Kura wita izsałusia, W którem miejscu odmarznąwszy,
5 Tī aug zalta purineņa Ti aŭg załta purinienia Tam rośnie żółta majóweczka
6 Pīzaplyuču purineņu, Pizapłyŭczu purinieniu, Narwałam majóweczek,
7 Nūsaveju vaiņuceņu. Nusawieju wajniucieniu. Uplotłam wianeczek,
8 Atjāmuši [atjēmuši] jauni puiši Atjamuszi jaŭni pujszi Odebrawszy młode chłopcy
9 Munu puču vaiņuceņu, Munu puczu wajniucieniu, Mój z kwiatów wianeczek!
10 Atdūditi jauni puiši Atduditi jaŭni pujszi Oddajcie młode chłopcy
11 Munu puču vaiņuceņu! Munu puczu wajniucieniu! Mój z kwiatów wianeczek!
12 Lyugdamuos, praseidamuos, Łyŭgdamos, prasiejdamos, Modląc, prosząc,
13 Pasūleju cymdu puori. Pasuleju cymdu pori. Obiecałam rękawiczek parę.
14 Es na gribu [nagribu] cymdu puora, Eś na gribu cymdu pora, Ja nie chcę rękawiczek pary,
15 Gribu pošas adeituois [adeituojis]! Gribu poszas adiejtois! Chcę samej rękawiczniczki!
16 Pagaidit jauni puiši Pagajdit jaŭni pujszi Poczkajcie młodzi chłopcy
17 Da cytam rudeņam Da cytam rudieniam Do tamtej jesieni,
18 Lai izauga maņ teleitis, Łaj izaŭga mań tielejtis, Niech urosną mi cielisie,
19 Lai pyureņu pīdareišu! Łaj pyŭreniu pidariejszu! Niech wyprawę zrobię!