Kdz.43.(133)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kdz.43.(133)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Sylu sēju rūžu duorzu Syłu sieju rużu dorzu Wielki sieję różany ogród,
2 Kur maņ beja puškuotīs, Kur mań bieja puszkotiś, Gdzieby mi było stroić się, w kwiaty
3 Nu tuo lylā siejumeņa Nu to łyła siejumienia O tego wielkiego siania
4 Vīna poša izauguse Wina posza iz-aŭgusia Jedna sama wyrosłszy.
5 Deļ tuos vīnys skaistys rūžys Diel tos winys skajstys rużys Dla tej jednej białej róży,
6 Bej maņ aukstu [augstu] sadu peit Biej mań aŭkstu sadu piejt’ Było mi wysoki sad grodzić,
7 Deļ tuos vīnys tautu meitas Diel tos winys taŭtu miejtas Dla tej jednej na wydaniu dziewczyny,
8 Bej maņ garu ceļu juot! Biej mań garu cielu jôt’! Było mi długą drogę jechać!
9 Dieržu [dzieržu], ļaudis runuojūt, Dierżŭ, laŭdiś runojut’, Słyszę ludzi że mówili,
10 Ļaudaveņu atpeļūt Laŭdawieniu at-pielut’ Żoneczkę odradzali.
11 Naklauseju ļauzu [ļaužu] melu, Na-kłaŭsieju laŭźu mielu, Nie słuchałem ludzkich języków
12 Juoju patis atvaicuotu. Joju patis at-wajcotu. Pojechałem sam odwiedzić.
13 Dajuoju da vuorteņu, Dajoju da wortieniu, Dojechałem do wrót,
14 Viņa stuov īkš noma duru, Winia stoŭ iksz nôma duru, Ona stoi w szopy drzwiach
15 Boltas rūkas lauzeidama Bołtas rukas łaŭziejdama Białe ręce łamiąc,
16 Asarenis slauceidama Asarienis słaŭciejdama Łezki obcierając.
17 Stīp rūceņu dūd muteitis Stip rucieniu dud mutiejtis Ściśnij rączkę, daj gębki,
18 Byusi muna ļaudaveņa! Byŭsi muna laŭdawienia! Będziesz moją żoneczką!
19 Viņa rūku vīn pastīpe, Winia ruku win pa-stipia, Ona rękę tylko ścisnęła,
20 Bot [bet] muteitis naīdeve! Bot mutiejtis na-idiewia! Ale gębki nie dała!
21 Kū tu dūmoj, lapna meita, Ku tu dumoj, łapna miejta, Co ty myślisz dumna dziewczyno,
22 Ka ar mani na runoj [narunoj]? Ka ar mani na runoj? Że ze mną nie gadasz?
23 Zynu ceļu, muoku juot Zynu cielu, môku jôt’ Znam drogę umiem jechać
24 Ar baruotu kumeleņu! Ar barotu kumieleniu! (z) Napasionym konikiem!
25 Kur byus muote deviejeņa? Kur byŭś motia diewjejenia? Gdzie będzie matka wydająca?
26 Kur meitiņa guojējeņa? Kur miejtinia gojejenia? Gdzie będzie córka wychodząca?
27 Kai rūžeņa kai pučeite, Kaj rużenia kaj puczejtia, Jak różyczka, jak kwiateczek,
28 Kai Vuoczemis maganeņa! Kaj Wôc-ziemis maganienia! Jak z Niemiec maczek!