Kdz.44.(133-134)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kdz.44.(133-134)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Juoju dīnu, juoju nakti Joju dinu, joju nakti Jadę w dzień, jadę w nocy
2 Skaistu meitu maklādams, Skajstu miejtu makładams, Ładnej dziewczyny szukając,
3 Iz tuo vīna auksta [augsta] kolna Iz to wina aŭksta kołna Na tej jednej wysokiej górze
4 Skaista meita velējās. Skajsta miejta wielajas. Ładna dziewczyna prała
5 Pavaicuoju sovus sirdis Pawajcoju soŭus sirdis Zapytałem swego serca,
6 Voi na vari [navari] muna byut? Woj na wari muna byŭt’? Czy nie możesz moją być?
7 Es na varu [navaru] tovna [tova] byut, Eś na waru toŭna byŭt’, Ja nie mogę twoją być,
8 Navā muojā tāva ar muoti! Nawa mojâ tawa ar moti! Nie ma w domu ojca z matką!
9 Paļdis, soka, jaunijs puiseits, Paldis, soka, jaŭnijs pujsiejts, Dziękuję, mówi, młody chłopaku,
10 Nyu ir muojā tāvs ar muoti! Nyŭ ir mojâ taŭs ar moti! Teraz jest w domu ojciec z matką!
11 Nyu es varu tovna [tova] byut! Nyŭ eś waru toŭna byŭt’! Teraz ja mogę twoją być!
12 Pavaicuoju sovuas [sovas] sirdis Pawajcoju soŭuas sirdis Zapytałem swego serca
13 Vaidys kleitys tev byus pierkt? Wajdys kleitys tieṷ byŭś pierkt’? Jakie suknie tobie będzie kupić?
14 Malnas kūrpis, zalis kleitys, Małnas kurpis, zalis klejtys, Czarne trzewiki, niebieskie suknie,
15 Sorkon rūzu [rūžu] vaiņuceņu. Sorkon ruźu wajniucieniu. Czerwony z róż wianeczek.
16 Pavaicuoju sovnas [sovas] sirdis Pawajcoju soŭnas sirdis Zapytałem swego serca
17 Kaidu muzyku byus jimt? Kajdu muzyku byŭś jimt’? Jaką muzykę będzie wziąć?
18 Pīcpacmit [pīcpadsmit] ar bumbulim, Pićpaćmit ar bumbulim, Pietnastu z bębnami,
19 Sešpacmit [sešpadsmit] ar cymbulym [cymbulim]! Sieszpaćmit ar cymbułym! Szesnastu z cymbałami!
20 Jemit bruoli pīci siermi, Jemit broli pici siermi, Bierzcie bracia pięciu siwych (koni),
21 Vedit muosu tauteņuos! Wiedit mosu taŭtienios! Wieżcie siostrę za mąż!
22 Vysu pyrmuok doncuot guoju Wysu pyrmok doncot goju Sam najpierw tańczyć poszedłem
23 Ar tū sovu jaunū briuuti [briuti], Ar tu soŭu jaŭnu briŭuti, Z tą swoją panną młodą,
24 Iz pus daņča na izguoja [naizguoja], Iz pus dańcza na izgoja, Do pół tańca nie doszła
25 Nūmierst muna jaunā briute Nu-mierśt muna jaŭna briŭtia Umarła moja panna młoda.
26 Pavaicuoju sovuas [sovas] sirdis, Pawajcoju soŭuas sirdis, Zapytałem swego serca
27 Kaidā grobā tev buys [byus] likt? Kajdâ grobâ tieū būyś likt’? W jaką trumnę ciebie będzie położyć?
28 Malnā grobā zalta vuoku, Małnâ grobâ załta woku, W czarną trumnę, o złotem wieku
29 Ar deimanda [deimanta] kuojeņom! Ar diejmanda kojeniom! Z djamentowemi nóżkami!
30 Breinīs kungi, breinīs ļaudis, Brejniś kungi, brejniś laŭdiś, Dziwią się panowie, dziwią się ludzie,
31 Kas tī beja nūmeris? Kas ti bieja nu-mieriś? Kto tam był umarłszy?
32 Vīna beja jauna briute Wina bieja jaŭna briŭtia Ona była panna młoda
33 Iz pus daņča nūmyruse! Iz pus dańcza nu-myrusia! W pół tańca umarłszy!
34 Sok stuorostom sok kuņdzenim, Sok storostom sok kuńdzienim, Każ wójtowi, każ paniczom
35 Lai ik dīnas Dīva lyudz, Łaj ik dinas Diwa łyŭdz, Niech codzień Boga proszą (modlą się)
36 Vas [kas?] svādīnes lai apzvanej! Was swadinias łaj ap-zwaniej! Każdej niedzieli niech dzwonią!